Friday July 01 , 2022
Text Size
   

Statut

U skladu sa odredbama člana 12. i 78. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS, br. 1/09 od 14.07.2009. godine) i člana 19. Statuta Srpskog društva za zaštitu voda od 27. juna 2007. godine, Skupština Srpskog društva za zaštitu voda, Beograd, ul. Kneza Miloša br. 9, Vračar, na sednici održanoj 9. juna 2010. godine usvojila je Statut usklađen sa Zakonom o udruženjima:

 

S  T  A  T  U  T

SRPSKOG DRUŠTVA ZA ZAŠTITU VODA

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Srpsko društvo za zaštitu voda (u daljem tekstu SDZV) je dobrovoljno, nevladino, nedobitno, stručno-naučno  udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite voda i životne sredine uopšte.

SDZV neguje saradnju i sa drugim stručnim, naučno-istraživačkim, obrazovnim, privrednim i sličnim organizacijama, na osnovu uzajamnog poštovanja, uvažavanja i samostalnosti u radu u interesu realizacije zajedničkih i opštih ciljeva.

Član 2.

Pun naziv organizacije je: SRPSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU VODA, a skraćeni naziv SDZV.

Sedište SDZV je u Beogradu, Kneza Miloša 9/I, a područje delovanja je cela teritorija Republike Srbije.

Član 3.

SDZV ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama koje mu pripadaju na osnovu Ustava, Zakona i ovog Statuta. Ovaj Statut je osnovni opšti akt SDZV, svi ostali akti SDZV moraju biti u skladu sa ovim Statutom.

Član 4.

Srpsko društvo za zaštitu voda je konstitutivni član Saveza građevinskih inženjera Srbije (SGIS), a članstvom u SGIS je i član Saveza inženjera i tehničara Srbije.

Član 5.

SDZV ima svoj pečat. Pečat SDZV je okruglog oblika. U krugu pečata je pored ivice naziv SRPSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU VODA, a u sredini Beograd, ispisan na srpskom jeziku, ćirilicom.

Član 6.

Za obaveze koje nastanu iz njegove delatnosti SDZV odgovara svojom imovinom.

Član 7.

SDZV predstavlja i zastupa predsednik SDZV, a u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti potpredsednik ili jedan od članova Upravnog odbora koga odredi predsednik.

II OBLASTI, CILJEVI I ZADACI SDZV

1. Oblast ostvarivanja ciljeva i zadataka

Član 8

SDZV je osnovan na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva i zadataka iz oblasti zaštite i unapređenja voda (reka, jezera, mora,  te ostalih površinskih i podzemnih voda) i vodenih ekosistema, i primeni tehničko-tehnoloških, stručno-naučnih znanja, standarda i sadržaja u sferi zaštite voda i životne sredine.

2. Ciljevi i zadaci SDZV

Član 9.

Ciljevi i zadaci SDZV su da:

-          okuplja inženjere i tehničare raznih struka, i ostale stručnjake koji u okviru osnovne delatnosti imaju i zaštitu i unapređenje voda (reka, jezera i mora, izvorišta, te ostalih površinskih i podzemnih voda) i vodenih ekosistema,

-          sprovodi u život Statut SDZV,

-          stvara i razvija javno stručno mišljenje koje treba da dovede do izgrađivanja stavova po bitnim tehničkim, ekonomskim, zdravstvenim, proizvodnim i drugim oblastima zaštite voda i životne sredine, unapređuje i širi primenu savremenih mera i radova, pomaže donošenje predloga za nove zakonske propise radi efikasnije zaštite voda,

-          pruža pomoć svojim članovima u razmeni stručnih, naučnih i organizacionih iskustava, u stručnom usavršavanju,

-          pruža pomoć privrednim društvima i institucijama u postavljanju i rešavanju pitanja planiranja, investiranja, istraživanja i projektovanja, organizovanja i izvođenja vodozaštitnih radova u odgovarajućem obimu,

-          razmatra i daje stručna mišljenja o elaboratima, analizama, projektima, planovima razvoja, strategiji i planovima upravljanja vodama, a na zahtev institucija, vodoprivrednih i drugih preduzeća,

-          stara se o razvijanju nauke i prakse i povećanju produktivnosti na polju istraživanja i usavršavanja tehnologije prečišćavanja voda tehničkim i biotehničkim metodama, kao i o izgradnji sistema za zaštitu voda i životne sredine,

-          sarađuje sa institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima zaštite voda, slivova i životne sredine, kao i u radu matičnih udruženja - SGIS i Saveza inženjera i tehničara Srbije,

-          podstiče usavršavanje kadrova u oblasti zaštite voda i životne sredine, kao i sticanje potrebnih kvalifikacija osoblja koje radi na ovom odgovornom društvenom zadatku,

-          koordinira rad sa ostalim strukovnim i specijalističkim udruženjima inženjera i tehničara po pitanjima od zajedničkog interesa,

-          sarađuje sa organima javne uprave na programiranju i realizaciji planova i projekata vezanih za zaštitu voda i slivova,

-          daje mišljenje i primedbe na nacrte zakona, uredbi, standarda i propisa vezanih za probleme zaštite voda,

-          daje inicijative o vrstama i prioritetnim merama i radovima u vezi sa zaštitom voda i životne sredine, za slučaj mirnodopskih i vanrednih uslova,

-          sarađuje sa udruženjima, javnim preduzećima i privrednim društvima koje se bave problemima zaštite životne sredine i prirode, a u vezi sa potrebama zaštite voda,

-          predlaže istaknute stručnjake i naučnike, kao kandidate za dodeljivanje najviših društvenih priznanja, kao i za prijem u članstvo akademije nauka i naučnih društava, a na osnovu štampanih radova i objavljenih javnih konkursa i sl.

III AKTIVNOSTI SDZV

Član 10.

SDZV može da vrši one aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom, u skladu sa Zakonom.

Član 11.

Svoje ciljeve i zadatke SDZV ostvaruje samostalno i neposredno i u saradnji sa domaćim i međunarodnim udruženjima sa sličnim delokrugom rada.

Član 12.

SDZV može po ukazanoj potrebi da formira svoje stručne komisije i sekcije, a radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka.

IV ČLANSTVO

Član 13.

Članovi SDZV mogu biti individualni i kolektivni.

Individualni članovi mogu biti redovni, počasni i zaslužni.

REDOVNIM ČLANOM društva može postati svako fizičko lice sa srednjom, višom ili visokom stručnom spremom koje radi u oblasti zaštite voda i koje prihvata ciljeve i Statut SDZV i podnese prijavu za učlanjenje.

POČASNI odnosno ZASLUŽNI ČLANOVI SDZV su zvanja koja predlažu redovni članovi SDZV ili Upravni Odbor SDZV, a usvaja Skupština SDZV. Ova zvanja se dobijaju na osnovu obrazloženih predloga u pisanoj formi.

KOLEKTIVNI ČLANOVI su privredna društva, javna preduzeća i institucije sa kojima SDZV ostvaruje saradnju.

Član 14.

Redovni i kolektivni članovi plaćaju godišnju članarinu SDZV-u.

Počasni i zaslužni članovi SDZV dobijaju povelje počasnog odnosno zaslužnog člana.

Član 15.

Dužnosti članova SDZV su:

-    da učestvuju u radu organa SDZV, posebno onih u kojima su izabrani,

-    da sprovode u život ciljeve i zadatke društva,

-    da izvršavaju i sprovode odluke organa SDZV,

-    da svoju aktivnost u SDZV usklade sa načelima ovog Statuta,

-    da učestvuju u svim akcijama SDZV koje su za njih od interesa,

-    da redovno plaćaju članarinu.

Član 16.

Prava članova SDZV su:

-    da učestvuju na skupovima i drugim stručnim manifestacijama koje organizuje SDZV, a pod uslovima koji će se za svaki konkretan slučaj utvrditi,

-    da biraju i da budu birani u organe SDZV i njegove sekcije, komisije, stručne odbore, radne grupe i sl.,

-    da besplatno primaju informacije od SDZV,

-    da preko SDZV uspostavljaju veze sa drugim udruženjima i organizacijama radi razmene informacija i iskustava,

-    da zahtevaju da se njihovi predlozi i sugestije razmatraju u odgovarajućim organima SDZV i da o tome budu obavešteni,

-    da svoje naučne i stručne radove objavljuju u publikacijama SDZV,

Član 17.

Članstvo u SDZV prestaje:

-    kada član podnese pismenu izjavu o istupnju iz članstva,

-    zbog neispunjavanja obaveza po Statutu SDZV,

-    zbog grube povrede Statuta SDZV.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor SDZV.

Eventualnu reviziju ovakve odluke razmatra Skupština SDZV i donosi konačnu odluku.

V ORGANI SDZV

Član 18.

Organi SDZV su:

1.                     SKUPŠTINA

2.                     UPRAVNI ODBOR

3,                     PREDSEDNIK

4.                     POTPREDSEDNIK

5.                     SEKRETAR

6.                     NADZORNI ODBOR

 

Mandat organa SDZV traje 4 godine.

1. Skupština

Član 19.

Skupština je najviši organ SDZV i održava se najmanje jedanput godišnje.

Skupštinu čine redovni članovi SDZV, uključujući i članove Upravnog i Nadzornog odbora.

 

Član 20.

U nadležnost Skupštine spada:

-          donosi plan i program rada;

-          usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

-          usvaja druge opšte akte SDZV;

-          bira i razrešava članove Upravnog odbora;

-          bira i razrešava članove Nadzornog odbora;

-          bira i razrešava predsednika, potpredsednika i sekretara SDZV,

-          razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora;

-          razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

-          odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada SDZV;

-          odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

-          odlučuje o izboru počasnih i zaslužnih članova SDZV,

-          odlučuje o žalbi člana SDZV na odluku Upravnog odbora o isključenju iz članstva.

Član 21.

Skupština se može sazvati na zahtev Upravnog odbora SDZV, ili najmanje 10 članova SDZV.

Skupština može biti redovna, izborna i vanredna.

Vanredna Skupština saziva se po potrebi ili kada se pojave pitanja o kojima Skupština mora hitno da odluči.

Sednicu skupštine saziva predsednik SDZV. Radom Skupštine rukovodi predsednik SDZV, a u njegovom odsustvu potpredsednik SDZV ili član Upravnog odbora koga odredi Upravni odbor.

Član 22.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna trećina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada SDZV neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 23.

O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se unose svi zaključci doneti na Skupštini. Zapisnik potpisuje lice koje je rukovodilo sednicom Skupštine i zapisničar.

2. Upravni  odbor

Član 24.

Upravni odbor SDZV je kolektivni i izvršni organ Skupštine.

Upravni odbor se sastoji od: predsednika, potpredsednika, sekretara i 10 članova. Članove Upravnog odbora bira i opoziva Skupština SDZV.

Mandat članova Upravnog odbora je 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 25.

Delokrug rada Upravnog odbora je da:

-          rukovodi radom SDZV između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva SDZV;

-          organizuje redovno obavljanje delatnosti SDZV;

-          poverava posebne poslove pojedinim članovima;

-          donosi finansijske odluke;

-          odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje deset članova SDZV i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

-          priprema materijal za Skupštinu SDZV (izveštaji o radu, plan i program rada, i dr.),

-          predlaže Skupštini udruživanje SDZV u domaća i međunarodna udruženja i asocijacije,

-          usvaja godišnji finansijski plan i završni račun SDZV,

-          stara se o izvršavanju finansijskog plana,

-          donosi odluke o održavanju stručnih skupova, formira programske i organizacione odbore i druga radna tela,

-          formira stručne odbore i komisije po pojedinim pitanjima, po potrebi,

-          bira predstavnike SDZV u telima i organima udruženja i asocijacija čiji je SDZV član,

-          odlučuje o pokretanju izdavanja monografskih i periodičnih izdanja,

-          odlučuje o isključenju člana SDZV iz članstva,

-          vrši i druge poslove koje mu stavi u zadatak Skupština SDZV.

-          odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

-          odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi SDZV.

Član 26.

Upravni odbor radi na sednicama koje saziva i njima rukovodi predsednik SDZV.

U odsutnosti predsednika sednice saziva i njima rukovodi potpredsednik ili član Upravnog odbora koga odredi predsednik.

Sednice Upravnog odbora sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Na sednice Upravnog odbora, a prema potrebi, pozivaju se članovi Nadzornog odbora i drugi članovi SDZV.

Predstavnici iz stava 4. ovog člana imaju na sednici Upravnog odbora savetodavni glas.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

3. Predsednik

Član 27.

Predsednika SDZV bira i razrešava Skupština. Mandat predsednika je 4 godine i može biti ponovo biran na istu funkciju.

Za svoj rad predsednik odgovara Skupštini SDZV.

Član 28.

Predsednik SDZV je neposredan i odgovoran izvršilac odluka Upravnog odbora.

Predsednik SDZV može, prema potrebi, pojedina svoja ovlašćenja odgovarajućim rešenjem preneti na potpredsednika SDZV.

Predsednik SDZV:

-    predstavlja i zastupa SDZV,

-    predsedava sednicama Skupštine i Upravnog odbora,

-    potpisuje sva normativna akta koja donose organi SDZV,

-    potpisuje sporazume, ugovore i druga akta kojima se regulišu određeni odnosi između SDZV, s jedne strane i drugih pravnih ili fizičkih lica, s druge strane,

-    potpisuje rešenja, putne naloge, naloge za isplate i druga stručna akta,

-    potpisuje SDZV u prepisci sa trećim licima,

-    izdaje naređenja za izvršenje poslova u stručnoj službi,

-    obavlja funkciju predsednika u skladu sa zakonskim propisima i ovim Statutom.

4. Potpredsednik

Član 29.

Potpredsednika SDZV bira Skupština sa mandatom od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Potpredesnik vrši poslove u dogovoru sa Predsednikom i istog zamenjuje u njegovom odsustvu. Za svoj rad potpredsednik odgovara Skupštini SGIS.

5. Sekretar

Član 30.

Sekretara SDZV bira Skupština sa mandatom od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Sekretar SDZV:

-    organizuje i usklađuje rad SDZV;

-    odlučuje o načinu vršenja stručnih i administrativno-tehničkih poslova i rukovodi stručnom službom SDZV zajedno sa Predsednikom i Potpredsednikom;

-    priprema neposredne odluke u skladu sa programom SGIS i ovlašćenjima od Upravnog odbora;

-    zajedno sa Stručnom službom SDZV priprema materijale za sednicu Upravnog odbora i Skupštine;

-    priprema opšta akta vezana za organizaciju i rad Stručne službe SDZV i podnosi ih Upravnom odboru na usvajanje;

-    obavlja i druge poslove koje mu poveri Upravno odbor;

-    za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini.

6. Nadzorni odbor

Član 31.

Nadzorni odbor SDZV je organ kontrole poslovanja SDZV i rada njegovih izvršnih organa.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira i razrešava Skupština SDZV. Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor SDZV odgovara za svoj rad Skupštini SDZV i njoj podnosi svoje izveštaje.

Nadzorni odbor SDZV ima pravo i dužnosti da proverava pravilnost sprovođenja u život zakonskih propisa, odredaba ovog Statuta i drugih akata SDZV, ostvarivanja osnovnih ciljeva i zadataka SDZV, ostvarivanja prava članova SDZV, realizacije zaključaka i odluka Skupštine SDZV od strane izvršnih organa SDZV.

Nadzorni odbor SDZV naročito posvećuje pažnju:

-    pregledu knjigovodstvenih dokumenata,

-    pravilnosti korišćenja i trošenja sredstava SDZV,

-    pravilnosti celokupnog finansijskog poslovanja SDZV,

-    sprovođenju Statuta i programa rada,

-    izvršavanju obaveza od strane stručne službe SDZV.

Nadzorni odbor je dužan da i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

VI ODNOSI I SARADNjA

Član 32.

SDZV obezbeđuje saradnju sa međunarodnim asocijacijama:

-          Međunarodna asocijacija za vode (International Water Association - IWA) London, Engleska i njegov je član.

-          Evropska asocijacija za vode (European Water Association - EWA) Henef, Nemačka i njegov je član.

SDZV može da bude član i drugih međunarodnih asocijacija iz oblasti zaštite voda.

SDZV nastoji da informacije koje dobije ovim putem na pogodan način prenese javnosti i svojim članovima.

VII - JAVNOST RADA

Član 33.

Rad SDZV i organa SDZV je javan.

O svom radu SDZV obaveštava javnost putem sopstvenih publikacija i izdanja, a po potrebi preko sredstava javnog informisanja.

SDZV izdaje godišnjak «Voda», može izdavati periodična izdanja, knjige, priručnike, monografije i druga izdanja, čije se izdavanje utvrđuje odlukom Upravnog odbora SDZV.

SDZV može imati svoj veb-sajt koji uređuje i na njemu objavljuje sve važne sadržaje rada, aktivnosti i informacije.

VIII FINANSIJSKA SREDSTVA SDZV

Član 34.

Izvor finansiranja SDZV ostvaruje se od:

-    od individualnih i kolektivnih članarina,

-    saradnje sa drugim organizacijama u duhu odredaba ovog Statuta i drugih aktivnosti i pomoći,

-    pomoći privrednih društava, institucija, privrednih asocijacija i udruženja koja sa SDZV zaključe sporazum za finansiranje zajedničkih akcija, odnosno održavanja i publikovanja materijala sa Konferencije "Voda",

-    pribavljanjem sredstava od kotizacija za skupove i druge oblike obrazovanja iz oblasti zaštite voda iz zaštite životne sredine, i na druge zakonom dozvoljene načine.

Predsednik SDZV ili lice koje on odredi je naredbodavac za isplate na teret SDZV. Finansijska aktivnost SDZV odvija se u okvirima određenog predračuna prihoda i rashoda.

IX OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH POSLOVA - STRUČNA SLUŽBA

Član 35.

Za vršenje administrativnih, finansijskih, izdavačkih i tehničkih poslova SDZV predviđa se jedno radno mesto sa zvanjem tehnički sekretar. Za ostale poslove koji se budu eventualno ukazali, Upravni odbor SDZV može angažovati i lica van predviđenih stalnih radnih mesta na određeno vreme ili zaključivanjem ugovora o delu.

X - PRESTANAK RADA SDZV

Član 36.

SDZV prestaje sa radom u slučajevima predviđenim Zakonom. Odluku o prestanku rada SDZV donosi Skupština.

U slučaju prestanka rada SDZV, celokupna imovina pripada domaćem nedobitnom pravnom licu koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva. Odluku o tome, na predlog Nadzornog odbora, donosi Skupština SDZV.

 

Član 37.

O prestanku rada SDZV na način utvrđen Zakonom i ovim Statutom, Predsednik SDZV je dužan da u roku od 15 dana izvesti nadležni organ, radi brisanja iz Registra.

XI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

SDZV ima utemeljenje svog nastanka, postojanja, tradicije rada i poslovanja, deluje u kontinuitetu i nosilac je ukupno stvorenih dostignuća, sadržaja rada, nepokretne i pokretne imovine i drugih vrednosti i to:

-          28. juna 1966. godine na sastanku u Beogradu pokrenuta je inicijativa za formiranje Jugoslovenskog društva za zaštitu voda, kao specijalizovanog udruženja u okviru Saveza građevinskih inženjera i tehničara Jugoslavije. U skladu sa ovom inicijativom, Jugoslovensko društvo za zaštitu voda je osnovano na osnivačkoj Skupštini održanoj u Beogradu 15. novembra 1970. godine, i upisano u registar udružnjenja građana sa delatnošću na teritoriji SFRJ koji se vodio u Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove pod rednim brojem 183 (rešenje pod V-3 br. 0240-397/1 od 22. aprila 1971. godine);

-          Rešenjem Saveznog ministarstva pravde br. 2/2-091/4-1994-02 od 26.07.1994. godine Jugoslovensko društvo za zaštitu voda se ponovo registruje pod istim nazivom;

-          Rešenjem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu broj: 130-024-00-00330/2006-07/2 od 03.01.2008. godine Jugoslovensko društvo za zaštitu voda se registruje pod novim nazivom koji glasi: Srpsko društvo za zaštitu voda. Srpsko društvo za zaštitu voda je pravni sledbenik Jugoslovenskog društva za zaštitu voda.

Član 39.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja i primenjivaće se odmah u vezi sadržaja koji se odnosi na unutrašnju organizaciju, izbor i rad organa i rukovodstva i druge poslove i aktivnosti SDZV, osim onih koji su u vezi registracije i drugih sadržaja, koji su limitirani Zakonom o udruženjima i ista će se primenjivati od dana overe Statuta u skladu sa Zakonom o udruženjima.

Član 40.

Opšta akta SDZV koja nisu u suprotnosti sa odredbama Statuta ostaju na snazi, a ostala će se usaglasiti sa ovim Statutom u roku od 6 meseci od dana njegovog usvajanja.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima

Član 41.

Ovaj Statut Srpskog društva za zaštitu voda, usklađen sa Zakonom o udruženjima, usvojen je 9. juna 2010. godine na Skupštini Srpskog društva za zaštitu voda, održanoj na Divčibarama, a prestaje da važi Statut Srpskog društva za zaštitu voda koji je usvojila Skupština SDZV dana 27. juna 2007. godine.

 

 

Divčibare, 9. jun 2010.                                                                                                                                                                                    PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE SDZV

V.prof. dr Milan Dimkić, dipl.inž.građ.