Friday July 01 , 2022
Text Size
   

Uputstvo

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

OPŠTE

Dimenzije polja za pisanje teksta su 185×130 mm, što se dobija ako se gornja i donja margina podese na 5,6 cm, a leva i desna margina na 4,0 cm od ivice lista formata A4. Obim rada je ograničen na paran broj strana: 4, 6 ili najviše 8, a uz odobrenje Programskog odbora može i 10 stranica. Molimo autore da obavezno radove pripreme sa naznačenim parnim brojem stranica, čime će umnogome olakšati pripremu zbornika radova.

Tekst ne sme biti sa jezičkim, stilskim i štamparskim greškama. Primenjivati samo jedinice SI sistema. Rezultate prikazivati tabelarno ili grafički, a ne na oba načina.

Autori su u potpunosti odgovorni za izgled i sadržaj svojih radova. Obratite su SDZV, ili posetitie Internet stranicu www.sdzv.org.rs da bite dobli šablon (template) koji će vam olakšati prirpemu rada preme ovom uputstvu.

TEHNIČKA OBRADA RADA

Za pripremu teksta koristiti računarski program MS Word (verzije 2003/2007/2010), i koristiti font Times New Roman, i to:

  • Naslov rada na srpskom jeziku VELIKIM SLOVIMA font veličine 14pt
  • Imena autora (Velika i Mala Slova) font veličine 11pt
  • Nazivi preduzeća, adresa-e, E-mail adresa prvg autora (Velika i Mala Slova) fontom veličine 9pt kurziv (Italic)
  • Rezime na srpskom i engleskom jeziku i ključne reči font veličine 9 pt
  • Naslov rada na engleskom jeziku VELIKIM SLOVIMA font veličine 13pt
  • Tekst rada i naslovi poglavlja u radu fontom veličine 10 pt
  • Naslovi slika, tabela i grafikona na srpskom i engleskom jeziku, centrirano, fontom veličine 9pt
  • Spisak literature fontom veličine 9pt

U radu ne treba koristiti zadebljana slova (bold).

PRVA STRANICA RADA

Prva stranica rada treba da sadrži naslov, imena i prezimena autora, naziv ustanove u kojoj su zaposleni autori i adresu, rezime (do 100 reči), ključne reči (do pet), prevod naslova na engleski jezik, prevod rezimea i ključnih reči na engleski jezik. Poželjno je da se priloži i E-mail adresa prvog autora. U šablonu (template) dati su detalji kako treba sastaviti prvu stranicu rada.

TEKST RADA I LITERATURA

Tekst rada kucati sa poravnatom levom i desnom ivicom (justified) sa jednostrukim proredom (single line spacing). Između pasusa, teksta i slika, teksta i jednačina ili tabela ostavljati po jedan prazan red. Naslove poglavlja pisati velikim slovima i uvući ih za jedan Tab (1,3 cm od leve margine). Naslove poglavlja ne treba numerisati.
Na kraju rada navesti citiranu literaturu. Listu citirane literature ili referenci dati po azbučnom redu prezimena prvog autora. U tekstu rada pozivati se na literaturu navođnjem u zagradama prezimena prvog autora rada i godine izdavanja, na primer u slučaju da citirani izvor ima samo jednog autora (Petrović, 2007), ili ako citirani izvor ima više autora (Petrović i sar., 2008).

TABELE, SLIKE, DIJAGRAMI

Slike, dijagrami i tabele treba da budu uklopljene u tekst. Tabele numerisati i dati naslov iznad tabele prvo na srpskom jeziku (Tabela 1. ...), a zatim i na engleskom (Table 1. ...). Slike i dijagrame numerisati i dati naslov ispod slike prvo na srpskom jeziku (Slika 1. ....), a zatim na engleskom jeziku (Figure 1. ...).
Voditi računa da tekst i brojke u tabelama, na slikama, shemama i grafikonima bude približno iste veličine kao i ostali tekst rada. Ako su u tekstu uklopljene fotografije ili slike, odnosno grafikoni, na kojima postoje osenčene ili šrafirane površine, voditi računa o tome da one moraju biti sa jasnim kontrastima (ne preporučuje prilaganje grafikona u boji, kada god je moguće izbeći senčenja na grafikonima i umesto toga koristiti šrafure).

SLANJE ZAVRŠENIH RADOVA

Rad se dostavlja u SDZV elektronskom poštom, a može se dostaviti i na CD-U direktno u prostorije SDZV u Beogradu. Elektronsku verziju rada (MS Word format) pripremljenu prema ovom uputstvu poslati elektronskom poštom na adresu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Naziv datoteke mora sadržati prezime prvog autora i jednu do dve ključne reči iz rada (npr. “Petrovic_kvalitet_akumulacija.doc”). Slike i tabele treba da budu uklopljene u tekst. Maksimalna veličina datoteke je 5 MB.